Vacature: nieuwe leden gezocht

26 oktober 2021

De Sportraad Stichtse Vecht behartigt de belangen van de sport in de gemeente Stichtse Vecht. De Sportraad stimuleert de sportbeoefening in alle kernen van de gemeente op basis van eigen kennis en contacten met iedereen die aan sport doet. De Sportraad is ook één van de initiatiefnemers van het Sportakkoord Stichtse Vecht dat in september 2020 is opgesteld. Daarmee laat de Sportraad zien het belangrijk te vinden dat er binnen onze gemeente meer aandacht is voor sporten en bewegen in de breedste zin van het woord.

De Sportraad is een door het gemeentebestuur ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De leden worden door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijke verlenging van eveneens 4 jaar.

De Sportraad bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met sport. Dit kunnen inwoners van Stichtse Vecht zijn met een nauwe verbondenheid tot een vereniging, maar ook inwoners die nauw betrokken zijn bij een organisatie die een rol speelt in het laten sporten en bewegen van onze inwoners. Wij streven naar een vertegenwoordiging uit alle kernen van de gemeente.

De Beleidsadviseur Sport vertegenwoordigt de gemeente en de Wethouder Sport is bij elke vergadering uitgenodigd. Daarnaast is de wethouder Sport aanwezig op verzoek.

Op dit moment werkt de Sportraad aan een nieuwe visie en positionering ten opzichte van de gemeente en andere adviesorganen in het Sociaal Domein. Hieruit kunnen nieuwe rollen en werkgroepen voortkomen binnen de Sportraad. De Sportraad bestaat uit maximaal 10 leden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige leden zijn verdeeld onder de werkgroepen Binnensport en Buitensport. Zij staan in nauw contact met verenigingen en sportaanbieders in dat veld. Voor speciale thema’s/projecten wordt een projectgroep ingesteld.  

Door het reglementair aftreden van een aantal leden zijn er momenteel een drietal vacatures. Om haar taak goed te doen heeft de Sportraad behoefte aan vertegenwoordigers uit zowel de binnen- en buitensport en bij voorkeur uit alle kernen van de gemeente.

Kortom; wij zoeken:

  • 1 nieuw lid voor het secretariaat - tijdsbesteding gemiddeld 4 uur per week
  • 2 nieuwe leden algemeen – tijdsbesteding gemiddeld 2 uur per week - waarvan 1 met de ambitie om bereid te zijn in de loop van 2022 het voorzitterschap op zich te nemen (tijdsbesteding gemiddeld 8 uur per week)
  • 1 nieuw lid voor het taakveld communicatie (gemiddelde tijdsbesteding 1 uur per week)

 

Wilt u zitting nemen in de Sportraad, of anderszins iets betekenen? Heeft u interesse en draagt u de sport een warm hart toe, reageer dan voor 21 november a.s. naar info@sportraadstichtsevecht.nl .

Na sluiting van de aanmeldingen wordt met alle kandidaten een gesprek gevoerd. Indien u aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons via info@sportraadstichtsevecht.nl .


‹ Naar het overzicht


Contact opnemen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.